Hesham A Syed

January 19, 2009

Kiya shaiery Mamnoo hai ?

Filed under: Islam,Literature + Poetic sessions,Urdu Articles — Hesham A Syed @ 10:50 am
Tags: ,

Urdu  Article : Kia shaiery Mamnoo hai ?  Hesham Syed (more…)

Advertisements

January 11, 2009

A few memories

Filed under: Literature + Poetic sessions,Social Issues — Hesham A Syed @ 8:07 am
Tags: ,

Urdu Article : Kuch YaadeiyN  Kuch BaateiyN : Hesham Syed (more…)

January 10, 2009

Poetic Session :2007: Pakistan Independance Day-Riyadh-KSA

Filed under: Literature + Poetic sessions,Pakistan — Hesham A Syed @ 7:59 am
Tags:

Mushaira : 2007  Yeomey Azadi : Riyadh -KSA – with Pak Ambassador – Hesham Syed (more…)

Poetic session-2008-Pakistan Independance Day in Riyadh – KSA

Filed under: Literature + Poetic sessions,Pakistan — Hesham A Syed @ 7:24 am
Tags: ,

Mushaira : Pakistan Independance Day 2008 Riyadh -KSA ; Hesham Syed (more…)